Bestyrelsen og vedtægter

Bestyrelsesmedlemmer:
Tove Trankjær, formand (tilladelseshaver: fmr.radioen@gmail.com)
Dora Nielsen, Hvide Sande
Peter Juul Thrane, Hee

Vedtægter:

 1. Foreningen, der er stiftet den 26.7.1988, har navnet Foreningen Formiddagsradioen i Ringkøbing-Skjern Kommune. Dens hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune.

 2. Foreningens formål er at drive lokalradiostationen Formiddagsradioen. Radioen skal på tværpolitisk, alsidigt og folkeligt grundlag udsende informerende, underholdende og kulturelle programmer af lokal, almen interesse og sikre lokalbefolkningen adgang til at ytre sig i mediet. Radioens samlede programvirksomhed skal være alsidig, men alsidighedskravet gælder ikke den enkelte udsendelse.

 3. Som medlemmer kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål, herunder også foreninger, organisationer og erhvervsvirksomheder. Indmeldelse sker ved betaling af gældende kontingent. Der betales fuldt kontingent uanset indmeldelsestidspunkt. Et medlem kan ekskluderes af foreningen, hvis vedkommende handler imod dens formål på en sådan måde, at det kan skade tilliden til foreningen. Beslutning om eksklusion kan kræves forelagt førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse. Aktive medarbejdere er kontingentfrie.

 4. Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer. Valgbare er alene stemme-berettigede, myndige medlemmer af foreningen. Bestyrelsen konstituerer sig senest 8 dage efter generalforsamlingen med formand, kasserer og sekretær. På den ordinære generalforsamling vælges i lige år 2 og i ulige år 1 medlem. Der vælges 1 suppleant til bestyrelsen for et år ad gangen.

 5. Radioens programvirksomhed fastlægges af bestyrelsen. Indholdet af radioens udsendelser vurderes af den enkelte programmedarbejder under ansvar overfor bestyrelsen og under iagttagelse af lovgivningens bestemmelser. Dispositioner af usædvanlig art eller stor betydning kan kun foretages efter bemyndigelse af bestyrelsen.

 6. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned, første gang i februar 1989 og skal, for at være lovligt indvarslet, annonceres i radioen gentagne gange, første gang 14 dage før generalforsamlingen. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab og fremlæggelse af budget
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlem(mer) og suppleant
  6. Valg af 2 revisorer
  7. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest den 1. januar. Forslag skal udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Hvert medlemsnummer har 1 stemme. Stemmeafgivning sker skriftligt, såfremt blot et medlem fremsætter ønske herom. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst ¼-del af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning herom, med angivelse af et bestemt emne. Indvarsling af ekstraordinær generalforsamling følger reglerne for ordinær generalforsamling. Hvis en ekstraordinær generalforsamling er krævet af medlemmerne, skal indvarsling ske senest 3 uger efter, at formanden har modtaget anmodningen herom.

 2. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af 2 generalfor-samlingsvalgte revisorer. Revisorer vælges for 1 år ad gangen. Det reviderede regnskab fremlægges på foreningens kontor 7 dage forud for generalforsamlingen, ligesom det uddeles til de fremmødte ved generalforsamlingen.

 3. Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og til at betale indgåede forpligtelser. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser. Bestyrelsesmedlemmer kan dog ved kaution overfor 3. mand påtage sig videregående hæftelse. Medlemmer kan alene miste indbetalt kontingent.

 4. Ændring eller tilføjelser til vedtægterne kan kun ske ved en generalforsamling. Der kræves, at 2/3 af de her repræsenterede stemmer stemmer for.

 5. Opløsning af foreningen kan kun ske ved en generalforsamling, hvor der kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige stemmer, for at opløsning kan finde sted. Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede ved generalforsamlingen, eller opnås den ovennævnte majoritet ikke, kan bestyrelsen inden 1 måned indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 2/3 af de repræsenterede stemmer. Kun medlemmer med mindst 1 års anciennitet har stemmeret ved beslutning om foreningens opløsning. Den opløsende generalforsamling tager beslutning om fordeling af foreningens aktiver.

   

Således vedtaget på generalforsamlingen den 01.06.2021